Bruiklenen

Museum Boijmans Van Beuningen kent een intensief bruikleenverkeer. Jaarlijks worden tussen de 400 en 500 kunstwerken uitgeleend aan musea over de hele wereld. Voordat een bruikleen wordt toegezegd wordt naast de beschikbaarheid, ook de reisvaardigheid en de conditie van het werk beoordeeld. De administratieve en praktische afhandeling van een bruikleen heeft bepaalde tijd nodig, daarom zijn aan de aanvraag van een bruikleen voorwaarden verbonden.

Procedure

De aanvraag dient per brief aan de directeur, Sjarel Ex, te worden gezonden. U wordt binnen twee maanden op de hoogte gesteld van het besluit omtrent het al dan niet toekennen van het bruikleen. Bij dit besluit worden naast de conditie van het uit te lenen werk en de mate waarin het werk in het recente verleden is uitgeleend, ook de omstandigheden van de aanvragende instelling meegewogen. Het bij de aanvraag meesturen van een facility report stellen we dan ook zeer op prijs.
Om een bruikleen zorgvuldig te kunnen afhandelen, dienen bruikleenaanvragen minimaal 6 maanden voor aanvang van de tentoonstelling aan Museum Boijmans Van Beuningen te worden verstuurd. Aanvragen die minder dan 6 maanden voor de openingsdatum bij ons binnenkomen, zullen we wel in behandeling nemen, maar kunnen worden afgewezen in verband met de korte termijn.

Kosten

 • Opmaken conditierapport: € 75,- per werk. Bij sommige, exceptionele bruiklenen kan dit bedrag hoger, dan wel lager zijn. Mocht dit geval zijn, dan wordt de bruikleennemer hiervan op de hoogte gesteld voordat het contract wordt opgemaakt.
 • Noodzakelijke conserveringswerkzaamheden (zoals restauraties; het plaatsen van glas; klimaatvitrine): variabel
 • Kosten verpakking (kisten, transportframes, etc.): variabel (via transporteur)
 • Prenten en tekeningen:
 • Passe-partout: € 75,- per werk;
 • Lijst: € 50,- tot € 90,- per werk, afhankelijk van het formaat
 • Verzekering: binnen Nederland is het de bruikleennemer toegestaan het bruikleen zelf te verzekeren. Indien er sprake is van de kaderovereenkomst kan het bruikleen via deze regeling worden verzekerd.
 • Transport: via kunsttransporteur*
 • Kosten begeleiding transport door koerier binnen Nederland: € 50,- in de Randstad, € 100,-  buiten de Randstad. Binnen Europa: € 65 per diem
 • Eventuele extra kosten inzet personeel: € 60,- per uur
 • Fotomateriaal ten behoeve van de tentoonstelling dient apart te worden aangevraagd.

*De bruikleennemer dient zelf zorg te dragen voor de verpakking van het bruikleen, de richtlijnen van Museum Boijmans Van Beuningen zijn hierbij doorslaggevend. De bruiklenen worden ingepakt door de transporteur. U dient eerst contact op te nemen met de betrokken registrar en vervolgens met één van de door ons genoemde transporteurs. De kosten kunt u met de transporteur verrekenen.

NB Indien een in behandeling genomen aanvraag op zeker tijdstip door de aanvragende instantie wordt ingetrokken, worden reeds gemaakte kosten doorberekend.